Black_chocolate

96 tekstów – auto­rem jest Black_cho­cola­te.

* * *

Niewy­powie­dziane słowa
ka­leczą duszę
tłumiąc dzi­kie szepty
ser­ce okalające
od środka
zim­nym spojrzeniem
na rzeczywistości
zag­matwaną sprawiedliwość
pro­wadząc donikąd
nadzieję brutalnie
wydzierają nam z chwilą
wy­mow­nej ciszy 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 27 maja 2011, 22:11

`Naj­piękniej­sze uczu­cia pow­stają pod wpływem chwil. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 18 maja 2011, 20:38

Człowiek po­siadający bo­gate wnętrze nie mu­si stroić się dla oczu... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 30 marca 2011, 17:56

`Jak zbłądzo­ny anioł
pu­kać do drzwi serc... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 12 marca 2011, 11:34

Niewyob­rażal­nym cier­pieniem jest trwać w prze­kona­niu ,że nig­dy nie będziemy w sta­nie wybaczyć... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 7 marca 2011, 20:38

Ikar zatonął...

Zat­ra­ceni w cza­su odchłani,
Pośród zgiełku słów nie potrzebnych...
Nasze oczy są jak zamglone,
Wszys­tkie zmysły tak obojętne...

Obok nas ty­le łez, bólu jest i cierpienia...
Może właśnie gdzieś Ikar zatonął...

Ser­ca ludzkie gdy zim­ne, z kamienia,
na­wet zła [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 3 marca 2011, 21:09

Każda twórczość god­na jest podzi­wu, jeśli tyl­ko pochodzi pros­to z serca... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 19 lutego 2011, 23:03

Naj­większy ból za­daje ten kto nadzieję da­je, a po­tem bru­tal­nie ją odbiera...

*Naj­większym mor­dercą jest ten kto pot­ra­fi dać nadzieję tyl­ko po to, żeby po­tem móc ją bez­czel­nie wyrwać...


Naszło mnie na ja­kieś mało ory­ginal­ne roz­wi­nięcie myśli... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 19 stycznia 2011, 18:56

Pomyśl...

Zam­knij oczy swe zmęczone
choć na chwilę jedną

i za­pom­nij o prob­le­mach
i roz­kołysz się
w marze­niach
jak w kołysce...

Choć przez chwilę nie mów nic
niech ta cisza cię wypełni

a co krąży w two­jej głowie
co nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 stycznia 2011, 19:51

Wiosna, wiosenka :)

Z de­likat­nym tchnieniem wiat­ru do góry wzno­sić się
i jak ptak pod niebem pełnym chmur
obłoków białych
się skryć.
W pro­mieniach słońca
tak ciepłych jak mat­ki dłonie
najczulsze
za­topić smut­ki swe największe.
Przez łąki zielo­ne podążać za szczęściem,
ze świer­go­tem ptaków w mu­zykę miłości się wczuć.
Wraz z po­ranną rosą łzy swe pozostawić
i jak motyl
odwfrunąć
w krainę włas­nych marzeń.

*Bo tak bar­dzo tęsknię za wiosną... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 11 stycznia 2011, 21:40

Black_chocolate

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Mówi o tym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Black_chocolate

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność